Mountain View


Beleid privégegevens

blad 1 van 420 mei 2018

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG.
Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden
verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met deze pricacy policy toont z.v.v. Lotus aan dat zij voldoet aan de AVG.

A.V.G. COORDINATOR

Binnen het bestuur is de penningmeester de verantwoordelijke voor het project Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De A.V.G coordinator bewaakt de afgesproken procedures en controleert regelmatig of de vereniging nog wel aan alle regels voldoet;

Ondernomen acties worden vastgelegt, omdat de vereniging moet kunnen aantonen wat er ondernomen is.

INVENTARISATIE PERSOONSGEGEVENS

Bij aanmelding ontvangt krsc Willebrord Wil Vooruit van het lid onderstaande gegevens:

 • –  Naam/ voorletters/ tussenvoegsel

 • –  Adres

 • –  Postcode

 • –  Woonplaats

 • –  Telefoonnummer

 • –  E-mailadres

 • –  Geboortedatum

 • –  Bankrekeningnummer

 • –  Geboorteplaats

 • –  Lidmaatschapsnummer

 • –  Huisdokter

 • –  Trainer

 • –  Kledingmaten

 • –  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres ouders in geval van nood

 • –  Gegevens over gezondheid (blesure)

 • –  Bloedtype

 • –  Tetanus injectie

 • –  Allergien

KRSC WILLEBRORD WIL VOORUIT BELEID PRIVEGEGEVENS

Beleid privégegevens

blad 2 van 420 mei 2018

– Ziekte, afwijkingen
– Medicijngebruik
– Reis en/of ziektekostenverzekering

DOEL

De persoonsgegevens zoals vermeld in 'inventarisatie persoonsgegevens' worden via 'mijn knwu' verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Wielren Unnie.
Het verstrekken van genoemde persoonsgegevens hebben het doel om namens krsc Willebrord Wil Vooruit uit te komen in wielrenwedstrijden.

Tevens worden de persoonsgegevens zoals vermeld in 'inventarisatie persoonsgegevens' via het bankpakket verstrekt aan de bankrelatie.
Het verstrekken van genoemde persoonsgegevens hebben het doel om namens krsc Willebrord Wil Vooruit de contributie en kledinggelden te innen.

De persoonsgegevens van bestuursleden zoals vermeld in 'inventarisatie persoonsgegevens' worden op papier verstrekt aan Kamer van Koophandel.
Het verstrekken van genoemde persoonsgegevens hebben het doel om te worden ingeschreven in het verenigingsregister.

De persoonsgegevens worden door bestuursleden en ploegleiders verwerkt. Hierbij te denken aan verwerking voor ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die middels e-mail van de leden worden ontvangen worden één jaar bewaard.

PUBLICATIE

De privagy policy is vindbaar op de website van de vereniging. Tevens is deze bij het bestuur op te vragen.

OPVOLGING

De A.V.G. Behoort up-to-date te zijn. Dat betekend dat: software, informatie naar medewerkers, procedures enz. moeten kloppen met de werkelijkheid. Regelmatig moet het stappenplan worden doorlopen. Redenen hiervoor zijn onder andere:

• er nieuwe medewerkers/vrijwilligers of bestuurders zijn;
KRSC WILLEBRORD WIL VOORUIT BELEID PRIVEGEGEVENS

Beleid privégegevens

blad 3 van 420 mei 2018

• de regels op bepaalde punten zijn aangepast;
• er nieuwe of andere apparatuur en/of systemen zijn binnen de organisatie;
• dit verplicht is vanuit de wet: je dient op gezette tijden je maatregelen en beveiliging

te beoordelen en te evalueren.

INZAGE

Een persoon heeft in beginsel het recht op inzage, recht op rectificatie en recht van bezwaar. Dit betekent dat een persoon het recht heeft om te vragen of en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt.

VERWERKING

Rksc Willebrord Wil Vooruit laat persoonsgegevens van de leden verwerken door de K.N.W.U., door de Kamer van Koophandel en de bankrelatie. Deze verwerking door derde is noodzakelijk om leden deel te laten nemen aan weilrenwedstrijden van de K.N.W.U. en het up-to-date houden van het verenigingsregister.

SOFTWARE

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware. Zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem zijn ingesteld om automatisch updates op te halen en te installeren. Tevens zijn de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

AUTORISATIE

De leden verstrekken bij aanmelding via een aanmeldformulier de persoonsgegevens.
De secretraris en penningmeester onderhouden het ledenregister. Hierin vermeld naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, iban, licentienummer, UCIcode en categorie.
De ploegleiders bezitten persoonsgegevens met betrekking tot wielrenwedstrijden zoals o.a. mobiel telefoonnummer / e-mail adres voor whatsApp / e-mail en medische gegevens voor incidenten bij wedstrijden.

VERWIJDERING GEGEVENS

Indien er geen grondslag meer is waarop bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dienen deze persoonsgegevens te worden verwijderd. Bij krsc Willebrord Wil Vooruit gebeurt dit uiterlijk één jaar na het beeindigen van het lidmaatschap. Het gaat om persoonsgegevens in: - de ledenlijst die in een Excel-bestand bewaard worden

 

KRSC WILLEBRORD WIL VOORUIT BELEID PRIVEGEGEVENS

Beleid privégegevens

blad 4 van 420 mei 2018

- een telefoonnummer in een mobiele telefoon; - gegevens in de e-mail account
- gegevens in sportlink
- gegevens in het bankpakket

Persoonsgegevens in de financiele administratie blijft minimaal 7 jaar bewaard. Dit is een wetelijke termijn voor financiele data.

VERNIETIGEN PERSOONSGEGEVENS

In excel en word bestanden worden de persoonsgegevens vernietigt door een regel te wissen als er geen overeenkomst meer is.
Digitale aanmeldformulieren in PDF worden worden na beëindiging van het lidmaatschap gewist. Papieren aanmeldformulieren worden niet gebruikt. Eventuele papieren kledinglijsten worden door een papierversnipperaar vernietigd.

De AVG coordinator is verantwoordelijk voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Alle persoonsgegevens zijn alleen te bereiken via een inlog met een wachtwoord op een telefoon of een usernaam en wachtwoord op een computer.

DIREKT MARKETING

Aan direct marketing van bijvoorbeeld sponsoren wordt niet meegewerkt. Krsc Willebrord Wil Vooruit geeft geen persoonsgegevens latina pussy door aan derden.

 

KRSC WILLEBRORD WIL VOORUIT BELEID PRIVEGEGEVENS

Volg ons ook op Facebook